Zeven tips voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij Mobility Mentoring®


Hoe krijg ik mijn bestuurder mee? Hoe zorg ik dat ons college het gedachtegoed en de aanpak van Mobility Mentoring® begrijpt? En hoe houd ik bestuurders enthousiast op de langere termijn? Helga Koper (Platform31) gaf tijdens het Mobility Mentoring® Congres tips en tricks, mede op basis van input van de leden.

“Politiek-bestuurlijke sensitiviteit betekent dat je je kunt verplaatsen in de positie van bestuurders en politici. Je begrijpt dus wat zij nodig hebben en belangrijk vinden”, begint Helga Koper in Ede. “Je weet aan welke ambities zij zich hebben gecommitteerd in een coalitieakkoord of collegeprogramma. Je ziet welke druk bijvoorbeeld media, adviesraden en maatschappelijke organisaties op hen leggen. En je kunt hen ook binnen het politiek-bestuurlijk krachtenveld plaatsen. Dat inlevingsvermogen zorgt dat jij jouw professionele taken zo effectief mogelijk kunt uitvoeren. En je hebt het nodig als je met Mobility Mentoring® aan de slag gaat.” Waarmee moet je dan allemaal rekening houden? “De politieke werkelijkheid is niet altijd logisch”, vervolgt Koper. “Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn in de politieke context bijvoorbeeld hele verschillende dingen. Politici hebben ook laaghangend fruit nodig om te scoren. Ze moeten resultaten laten zien, kunnen aantonen wat de aanpak concreet oplevert voor de stad. En dat is bij Mobility Mentoring® op een korte termijn soms nog best lastig. Het is geen ‘projectje’, maar een programma en een integrale aanpak. Daarvoor is tijd nodig en een brede samenwerking binnen het ambtelijk apparaat. En de kosten gaan voor de baten uit.”

Zeven tips uit de praktijk

In de Nederlandse praktijk van Mobility Mentoring® ziet Koper zeker mogelijkheden om bestuurders te overtuigen en ‘aan boord’ te houden. Ze geeft zeven tips op basis van ervaringen in de praktijk:

 1. Kom met een plan
  Investeer aan de voorkant in het goed doordenken van het waarom, hoe en wat van Mobility Mentoring® in een breed gedragen plan voor implementatie – nog vóórdat je mensen gaat trainen. Anders wordt het toch een ‘projectje’ en is de kans groot dat de aandacht en het enthousiasme wegzakt.
 2. Zorg voor brede betrokkenheid
  Voer vanaf het begin, nog voordat je begint, het gesprek over Mobility Mentoring® zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. Een enthousiaste wethouder kun je kwijtraken. Je voorkomt risico’s wanneer je zorgt dat je het gedachtegoed goed overbrengt op verschillende niveaus binnen de organisatie en daar draagvlak creëert.
 3. Betrek college en raad
  Neem het college en de raad mee in het proces, zorg voor enthousiasme en laat de samenhang zien, bijvoorbeeld met de Brug naar Zelfredzaamheid®. Als je pas aanklopt wanneer het plan is uitgedokterd, stuit je vooral op onbegrip en vragen.
 4. Sluit aan bij ambities
  Waar sluit Mobility Mentoring® aan op de ambities in het coalitieakkoord? Verwijs naar die ambities en maak Mobility Mentoring® onderdeel van een breder plan of programma. Staat bijvoorbeeld een inclusieve samenleving of intergenerationele armoede hoog op de agenda? Of willen wethouders zich ook meer op preventie richten?
 5. Sluit aan bij dienstverlening
  Voorkom vragen als “Dit doen we toch al?” of “Is wat we doen niet goed genoeg?”. Zoek aansluiting op bestaande dienstverlening en projecten. Benadruk ook dat wat er al gebeurt of gebeurde helemaal niet slecht was. Anders schop je mensen tegen de schenen.
 6. Let op het vocabulaire
  Soms zijn ingrepen op taalniveau nodig. Gebruik bijvoorbeeld ‘compensatie en waarderen’ als de term ‘beloning’ slecht valt. Of haak aan op wat ze al kennen: de oude Wmo-vouchers. Voorkom ook trendgevoelige termen en gebruik frisse formuleringen die aanhaken op maatschappelijke opgaven en het coalitieakkoord.
 7. Meten is weten
  Wees helder dat de methode zich in Nederland nog moet bewijzen. Leg daarom ook de nadruk op het vergaren van data. Zo zorgen we samen dat we de methode steeds beter kunnen onderbouwen. Deel gaandeweg ook kleine resultaten, dat houdt het enthousiasme warm.

Handig: de Implementatiebrug

Op basis van ervaringen in de praktijk heeft Platform31 een Implementatiebrug opgesteld. De brug bestaat uit alle belangrijke pijlers tijdens het implementatieproces:

 • Draagvlak
 • Professionalisering uitvoering
 • Monitoring en evaluatie
 • Instrumenten
 • Werkproces

De Implementatiebrug maakt inzichtelijk waar een organisatie staat in het implementatieproces en op welke onderdelen nog stappen genomen moeten worden. Praktische tips daarvoor staan in het Implementatiehandboek. 

De Implementatiebrug en -handboek zijn voor leden te downloaden op de website van Mobility Mentoring® Nederland.


Nieuwe handvatten in de maak

Platform31 ondersteunt de leden graag met onderbouwing en draagvlak creëren. “We ondersteunen leden met onderzoek naar de resultaten van Mobility Mentoring® en samen met Rebel Group werken we aan een model voor een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). We hebben in Nederland nog niet heel veel data om de aanpak te onderbouwen, maar met een MKBA kunnen we wel een voorspelling doen van de opbrengsten. Wanneer dat model klaar is, laten we dat in onze nieuwsbrief weten”, tipt Koper.

Ook wordt hard gewerkt aan een erkenningstraject bij RIVM/Movisie om de methode te onderbouwen. “Daarnaast verzamelen we ook collegenota’s en raadsnota’s uit verschillende gemeenten. Daaruit halen we handige teksten die andere leden ook kunnen gebruiken in hun stukken richting Raad en College van B&W. Daarvan maken we handzame factsheets. Ook werken we aan een lijst veelgestelde vragen met antwoorden. Tijdens presentaties en trainingen horen we vaak dezelfde vragen. De antwoorden gaan we ook beschikbaar stellen op onze Mobility Mentoring®-website.” Koper benadrukt bovendien dat Platform31 bij gemeenteraden en colleges het verhaal van Mobility Mentoring® kan komen vertellen. “Soms helpt het als een externe de aanpak verder komt uitleggen. Zeker omdat je er in drie soundbites niet bent. Ten slotte staan we altijd open voor suggesties hoe we jullie verder kunnen helpen.”

Bekijk de presentatie


Intervisie biedt uitkomst

“Vaak blijkt het loslaten van de oude denk- en werkwijzen lastig tijdens het implementatietraject”, zegt Susan van Klaveren (Platform31) tijdens het Implementatiecafé in Ede. “De aanpak vraagt om een cultuurverandering en andere werkprocessen. Daar kunnen intervisiebijeenkomsten bij helpen. Zo kunnen medewerkers elkaar scherp houden op de nieuwe werkwijze en helpen met tips en suggesties.”

Heeft u vragen over intervisie, dan kunt u contact opnemen met het Mobility Mentoring® team. Mail hiervoor naar: info@mobilitymentoring.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*

*